Temat: Z wyrazami szacunku… Redagujemy list do Kazimierza Odnowiciela.
Materiał opracowany na szkoleniu OK w scenariuszach lekcji w ramach VII edycji SUS-OK-a

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą - uczeń:
zna zasady pisania listu prywatnego,
ma wiadomości na temat zasług Kazimierza Odnowiciela dla odbudowy państwa polskiego.

Cele lekcji -uczeń:
potrafi napisać list oficjalny,
umiejętnie wykorzystuje wiedzę z historii.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Będziesz umiał napisać list nie tylko do rodziców, dziadków, przyjaciół, ale także do osoby zajmującej ważne stanowisko w państwie.
Przypomnisz sobie, czego ważnego dokonał Kazimierz Odnowiciel i wykorzystasz te informacje w liście.

Nacobezu:
Zwroty do adresata i zaimki osobowe zapisujesz dużą literą.
Znasz układ graficzny listu (data, miejscowość, nagłówek, trójdzielna kompozycja, podpis).
Stosujesz zwroty grzecznościowe.
Napiszesz list zgodny z zadanym tematem (wykorzystasz informacje na temat zasług Kazimierza Odnowiciela).

Przebieg lekcji:
Prezentacja multimedialna na temat Kazimierza Odnowiciela.
Przedstawienie celów w języku ucznia i nacobezu (wyświetlenie ich na rzutniku). Podanie tematu.
Przypomnienie elementów listu prywatnego. Zapisanie ich na tablicy w odpowiedniej rubryce tabeli.
Uzupełnienie rubryki tabeli pt. „list oficjalny” - przy pomocy nauczyciela.
Wklejenie gotowej notatki do zeszytu.
Praca w grupach - pisanie listu oficjalnego .
Prezentacja uczniowskich listów (za pomocą rzutnika) - ocena koleżeńska.

Podanie pytania kluczowego.
Zapisanie zadania domowego.

Kluczowe pytania dla uczniów:
Dlaczego pisze się listy oficjalne?

Praca domowa:
Napisz list do dyrektora na temat: Co zmieniłbyś w naszej szkole?

Materiały i pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna
Laptop
Rzutnik
Skaner
Ksero notatki