Cele lekcji - uczeń:

Rozpoznaje i wymienia nazwy pewnych roślin iglastych.

Dobre pytanie może zwiększyć motywację ucznia i zachęcić do jego większego zaangażowania w pracę na zajęciach. Odpowiedzi pokazują nie tylko, czego się nauczył, ale i jakim jest człowiekiem. Jeden z największych filozofów starożytności, Sokrates, pomagał ludziom odkrywać prawdę o świecie i człowieku właśnie dzięki pytaniom.

Cele lekcji - uczeń:

Uporządkowanie wiadomości

Ocena stanu własnych umiejętności z zakresu wiedzy o porach roku

Doskonalenie wypowiedzi uczniów

Cele lekcji - uczeń:

poznam przedstawicieli pajęczaków,

poznam cechy budowy oraz zachowania pająków,

dowiem się, jakie są zagrożenia ze strony kleszczy.

Cele lekcji - uczeń:

wymienia pokarmy będące źródłem poszczególnych składników pokarmowych,

określa funkcje poszczególnych składników pokarmowych w organizmie człowieka.

Cele lekcji - uczeń:

analiza prognozy pogody podawanej przez prasę, radio, TV,

opracowywanie i przedstawianie własnych map pogody,

przewidywanie pogody na podstawie obserwacji zjawisk występujących w przyrodzie,

konieczność znajomości prognozy pogody w życiu codziennym.

Cele lekcji - uczeń:

odczyta na mapie szerokość geograficzną punktu,

odczyta na mapie długość geograficzną punktu.

Cele lekcji - uczeń:

wskazuje wartościowe formy spędzania czasu wolnego,

nazywa odczucia, jakie budzi w nim dzieło,

utrwala cechy fraszki jako gatunku literackiego,

określa temat utworu,

wskazuje i charakteryzuje bohaterów tekstu,

rozpoznaje komizm sytuacji przedstawionej w wierszu,

Cele lekcji - uczeń:

po przeczytaniu tekstu nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje),

rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów, wyrażeń i zwrotów zawartych w wypowiedzi,

określa wybrane elementy świata przedstawionego utworu,

redaguje szczegółowy odtwórczy plan wydarzeń,

ocenia zachowanie bohaterów,

Cele lekcji - uczeń:

wymienia sytuacje życiowe, w których ludzie piszą ogłoszenia,

wskazuje miejsca zamieszczania / umieszczania ogłoszeń,

na podstawie tekstów wzorów formułuje kryteria oceny ogłoszenia,

redaguje ogłoszenie,

ocenia swoje umiejętności w zakresie pisania tekstu ogłoszenia,

Strony