Cele lekcji:

 • poznasz testament Bolesława Krzywoustego
 • zrozumiesz pojęcia: dzielnica senioralna, seniorat, będziesz znał/a datę 1138 i zrozumiesz skutki rozbicia dzielnicowego

Cele lekcji:

Uczniowie na lekcji:

 • poznają przyczyny i warunki unii realnej 1569 r.,
 • określą skład narodowościowy społeczeństwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
 • sformułują skutki unii realnej.

Cele lekcji:

Uczniowie na lekcji:

 • poznają warunki układu habsbursko-jagiellońskiego,
 • zaznajomią się z przebiegiem ostatniej wojny z Zakonem,
 • określą skutki sekularyzacji Zakonu i hołdu 1525 roku.

Cele lekcji:

 • jak powstało państwo polskie,
 • dlaczego Mieszko I przyjął chrzest,
 • jakie były konsekwencje przyjęcia chrztu przez Mieszka,
 • analiza tekstów źródłowych,
 • praca z drzewem decyzyjnym.

Cele lekcji, uczeń:

 • potrafi wymienić przyczyny odkryć geograficznych,
 • rozumie znaczenie pojęć: astrolabium, karawela, kompas,
 • potrafi wymienić wielkich odkrywców, podać daty podróży i wskazać ich trasy na mapie.

Cele lekcji - uczeń:

wie jak można udzielić wsparcia potrzebującym zwierzętom,

potrafi napisać ogłoszenie z uwzględnieniem wszystkich jego elementów,

potrafi współpracować w parach i w grupie.

Cele lekcji:

Wysłuchanie i zrozumienie treści listu od niepełnosprawnego kolegi.

Wyjaśnienie słowa tolerancja.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele lekcji:

rozwijanie umiejętności porozumiewania się i stawiania pytań,

wykorzystywanie wiedzy szkolnej w praktyce, integrowanie wiadomości z różnych dziedzin,

pobudzanie i rozwijanie ekspresji ruchowej - usprawnienie elastyczności ruchu.

Cele lekcji - uczeń:

wie jak należy dbać o wygląd,

zaprojektuje w formie prac plastycznych stroje na różne okazje,

przeczyta i omówi wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt. „Znam pewnego bohatera",

ułoży i pisze opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej.

Cele lekcji - uczeń:

zna pojęcia Unii Europejskiej ( flaga, wybrane kraje),

doskonali czytania ze zrozumieniem,

podejmuje refleksję nad potrzebą uczenia się języków obcych.

Strony