Cele lekcji  - uczeń: 

zna i prawidłowo zapisuje nazwy mebli, 

stosuje przyimki z celownikiem lub biernikiem, 

prawidłowo określa położenie danego przedmiotu, 

prawidłowo używa czasowników: stehen, liegen, sein, 

wyszukuje określone informacje w tekście, 

opisuje pokój,

Cele lekcji - uczeń:

utrwala zasady ortograficzne,

pracuje w skupieniu,

układa zdanie i pytanie do niego,

poszukuje rozwiązań zagadek,

prezentuje na forum efekt swojej pracy.

Cele lekcji dla nauczyciela - uczeń:

potrafi podać cechy charakterystyczne dla pory roku -wiosny,

wie na jakie pytania odpowiada przymiotnik,

umie dobierać przymiotniki do rzeczowników,

potrafi śpiewać piosenkę,

potrafi uważnie słuchać i odpowiadać na pytania dotyczące treści wiersza,

potrafi pracować w skupieniu.

Cele lekcji - uczeń:

utrwala znajomość liter,

kształtuje umiejętność logicznego myślenia, wnioskuje, porządkuje elementy, rozumie i wskazuje zależności,

segreguje odpady,

wyjaśnia dlaczego segregacja odpadów jest ważna,

wyjaśnia pojęcie recykling, (kompostownik - praca domowa),

Strony