Cele lekcji:
 • nabycie swobody w umiejętności zadawania podstawowych pytań drugiej osobie,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania podstawowych informacji o sobie,
 • ćwiczenie umiejętności słuchowych.
Cele lekcji:
 • Uczeń umie zadać pytanie ze słowem "can" i odpowiedzieć.
 • Zapoznanie uczniów z nazwami nowych umiejętności.

Cele lekcji:

 • omówienie polityki okupantów wobec Polaków

Cele lekcji:

 • zapoznanie z przyczynami odkryć geograficznych;
 • przedstawienie przebiegu wielkich wypraw geograficznych;
 • przedstawienie skutków odkryć geograficznych.

Cele lekcji:

 • Dowiesz się, w jaki sposób Ateńczycy rządzili swoim państwem- miastem.
 • Zrozumiesz różnice między ustrojem Sparty i Aten.
 • Odnajdziesz ślady demokracji ateńskiej w sposobie rządzenia współczesną Polską.

Cele lekcji:

 • znam organy władzy w demokratycznych Atenach, ich kompetencje i skład,
 • potrafię porównać demokrację ateńską ze współczesną.

Cele lekcji, uczniowie na lekcji:

 • poznają najważniejsze prawa przyznane szlachcie w XV i XVI wieku,
 • dowiedzą się, jak był zbudowany i jak funkcjonował sejmik szlachecki i sejm walny,
 • określą rolę pozycję szlachty w Polsce.

Cele lekcji, na lekcji uczniowie:

 • poznają przyczyny zwołania soboru w Trydencie,
 • dowiedzą się, jakie decyzje podjął sobór, żeby ograniczyć reformację,
 • poznają reformy wewnątrz Kościoła ustalone w Trydencie,
 • określą, jak te zmiany zostały przyjęte w Polsce,
 • ocenią skutki tych zmian dla Kościoła.

Cele lekcji:

 • Uczeń potrafi wymienić przyczyny bezpośrednie i pośrednie wybuchu I wojny światowej.
 • Uczeń zna układ sił w Europie w przededniu I wojny światowej.

Strony