Cele lekcji - uczeń:

Uporządkowanie wiadomości

Ocena stanu własnych umiejętności z zakresu wiedzy o porach roku

Doskonalenie wypowiedzi uczniów

Cele lekcji - uczeń:

poznam przedstawicieli pajęczaków,

poznam cechy budowy oraz zachowania pająków,

dowiem się, jakie są zagrożenia ze strony kleszczy.

Cele lekcji - uczeń:

wymienia pokarmy będące źródłem poszczególnych składników pokarmowych,

określa funkcje poszczególnych składników pokarmowych w organizmie człowieka.

Cele lekcji - uczeń:

analiza prognozy pogody podawanej przez prasę, radio, TV,

opracowywanie i przedstawianie własnych map pogody,

przewidywanie pogody na podstawie obserwacji zjawisk występujących w przyrodzie,

konieczność znajomości prognozy pogody w życiu codziennym.

Cele lekcji - uczeń:

odczyta na mapie szerokość geograficzną punktu,

odczyta na mapie długość geograficzną punktu.

Cele lekcji - uczeń:

wskazuje wartościowe formy spędzania czasu wolnego,

nazywa odczucia, jakie budzi w nim dzieło,

utrwala cechy fraszki jako gatunku literackiego,

określa temat utworu,

wskazuje i charakteryzuje bohaterów tekstu,

rozpoznaje komizm sytuacji przedstawionej w wierszu,

Cele lekcji - uczeń:

po przeczytaniu tekstu nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje),

rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów, wyrażeń i zwrotów zawartych w wypowiedzi,

określa wybrane elementy świata przedstawionego utworu,

redaguje szczegółowy odtwórczy plan wydarzeń,

ocenia zachowanie bohaterów,

Cele lekcji - uczeń:

wymienia sytuacje życiowe, w których ludzie piszą ogłoszenia,

wskazuje miejsca zamieszczania / umieszczania ogłoszeń,

na podstawie tekstów wzorów formułuje kryteria oceny ogłoszenia,

redaguje ogłoszenie,

ocenia swoje umiejętności w zakresie pisania tekstu ogłoszenia,

Cele lekcji - uczeń:

zna słownictwo dotyczące rodzajów żywności i potraw,

wymienia nazwy smaków w języku angielskim,

wskazuje uczestników dialogu,

określa tematykę tekstów,

określa rodzaj tekstu,

poprawnie stosuje konstrukcję :I would like…., I like …., I prefer..,

Cel lekcji - uczeń:

zna przymiotniki opisujące ludzi,

posługuje się odmianą podstawowych czasowników /być/ mieć/,

zapisuje poprawnie strukturę przymiotnik= rzeczownik,

znajduje błędy zapisane w przykładowych zdaniach,

wskazuje opisane sposoby na ilustracji,

Umie w 6 zdaniach opisać kolegę/ koleżankę.

Strony