Cele lekcji:
Uczeń:

 • potrafi wskazać długość i szerokość prostokąta,
 • potrafi zastosować wzór na obwód prostokąta,
 • zamienia jednostki długości,


Cele lekcji:
Uczeń: 

 • zna tabliczkę mnożenia w zakresie 30,
 • rozumie, że dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 • dopisuje brakujące pytanie do zadania tekstowego.
Cel lekcji:
 •  zachęcisz po niemiecku do zdrowego trybu życia
Cele lekcji:
 • uczniowie poprawnie stosują czasownik SHOULD/SHOULDN’T
 • uczniowie potrafią udzielić rad za pomocą tych czasowników
Cele lekcji:
 • uczeń potrafi nazwać poznane zwierzęta
 • umie zastosować ich nazwę w różnych sytuacjach
 • porządkuje nazwy zwierząt
 • potrafi dobrać cechy poznanych zwierząt

Cele lekcji:

 • wdrożenie umiejętności przedstawiania się w języku obcym,
 • ćwiczenie wymowy,
 • poznawanie nowego słownictwa,
 • tworzenie pytań: Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz?

 

Cele sformułowane w języku ucznia:

 

Cele lekcji:
 • uczeń potrafi opisać wygląd osoby podając przy tym własną opinię
 • poprawnie stosuje formy przeszłe czasownika be, have, look
 • czyta ze zrozumieniem tekst i na jego podstawie wskazuje osoby
 • współpracuje w parze
 • wyciąga wnioski z przykładów
Cele lekcji:
 • Formułowanie pytań o drogę.
 • Udzielanie odpowiedzi pytającym.
 • Stosowanie przyimków zu/ mit, über/durch z rzeczownikiem w odpowiednim przypadku.
Cele lekcji:
 • nabycie swobody w umiejętności zadawania podstawowych pytań drugiej osobie,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania podstawowych informacji o sobie,
 • ćwiczenie umiejętności słuchowych.
Cele lekcji:
 • Uczeń umie zadać pytanie ze słowem "can" i odpowiedzieć.
 • Zapoznanie uczniów z nazwami nowych umiejętności.

Strony