Cele sformułowane w języku ucznia:

 • po lekcji będziesz potrafił:
 • zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
 • wyłączyć całości z ułamka niewłaściwego,
 • pomnożyć dwa ułamki,
 • podzielić dwa ułamki
 • przeczytać ze zrozumieniem zadanie tekstowe,
 • zapisać i wykonać działanie, napisać odpowiedź

Cele sformułowane w języku ucznia:

 • będziesz potrafił obliczyć 25%, 50%, 75% danej liczby,
 • będziesz potrafił obliczyć procent danej liczby,
 • będziesz umiał zwiększyć lub zmniejszyć liczbę o dany procent,
 • będziesz umiał rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby.


Cele lekcji:

 • zapoznanie z równaniem okręgu

Cele lekcji:

 • rozpoznawanie odcinków równoległych i prostopadłych,
 • rysowanie odcinków równoległych i prostopadłych.

Cele lekcji:

 • umiejętność obliczania % z liczby w sytuacjach typowych i w praktyce.

Cele lekcji:
Uczeń potrafi:

 • rozpoznawać kąty w trójkątach,
 • nazywać trójkąty ze względu na boki i kąty,
 • rysować trójkąty o podanych cechach.

Cele lekcji:

 • Przekonać uczniów, że warto umieć obliczać procenty i że jest potrzeba stosowania procentów w życiu codziennym. Wyćwiczyć umiejętność zamiany procentów na ułamki i odwrotnie oraz obliczania procentu danej liczby.

Cele lekcji:

 • Wykorzystanie wiedzy matematycznej w praktyce.

Cele lekcji:

 • uczeń zna pojęcie skali,
 • uczeń potrafi narysować odcinek, prostokąt, okrąg w skali,
 • uczeń potrafi obliczać skalę mając odpowiednie dane.

Cel główny:

 • Wzmacnianie zainteresowań muzyką w toku różnorodnych działań twórczych.

Strony