Uczeń:
potrafi znaleźć w tekście najważniejsze informacje dotyczące sposobów rusyfikacji,
potrafi ocenić skuteczność stosowanych metod rusyfikacji,
rozumie mechanizmy manipulacji stosowane przez zaborców,
rozumie mechanizmy manipulacji stosowane we współczesnym świecie.

Cele zajęć. Uczeń:
zna i poprawnie opisuje granice Kaszub,
używa kierunków geograficznych: Norda, Pôłnié, Zapôd, Pòrénk w poprawnych formach,
poprawnie czyta fragmenty tekstów i tłumaczy je na język polski,
poprawnie uzupełnia tekst słyszanej piosenki, potrafi przetłumaczyć na język polski poszczególne słowa i sformułowania,
ocenia swoje umiejętności w zakresie opisywania granic Kaszub,
jest skoncentrowany na wykonywaniu zadań i zaangażowany w pracę na lekcji.

      Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:

 • rozróżnia części mowy i części zdania,
 • rozumie, dlaczego ważna jest umiejętność budowania zdań bogatych w informacje,
 • rozpoznaje w zdaniu przydawki wyrażone różnymi częściami mowy,
 • określa rolę i  cechy przydawki jako określenia rzeczownika,
 • buduje zdania bogate w informacje.

Cel główny (ogólny):

Rozwijanie zainteresowania uczniów „małą Ojczyzną ” z uwzględnieniem tradycji historyczno-kulturowej.

Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:

 • wskazuje wartościowe formy spędzania czasu wolnego,
 • nazywa odczucia, jakie budzi w nim dzieło,
 • utrwala cechy fraszki jako gatunku literackiego,
 • określa temat utworu,
 • wskazuje i charakteryzuje bohaterów tekstu,
 • rozpoznaje komizm sytuacji przedstawionej w wierszu,
 • rozpoznaje i nazywa wartości wpisane w teksty kultury.

Czytanie i słuchanie. Uczeń:

 • sprawnie czyta teksty głośno i cicho,
 • określa temat i główną myśl tekstu;
 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, w tym: narratora,
 • odróżnia w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych,
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
 • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi,
 • wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.

Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:

 • wymienia sytuacje życiowe, w których ludzie piszą ogłoszenia,
 • wskazuje miejsca zamieszczania / umieszczania ogłoszeń,
 • na podstawie tekstów wzorów formułuje kryteria oceny ogłoszenia,
 • redaguje ogłoszenie,
 • ocenia swoje umiejętności w zakresie pisania tekstu ogłoszenia,
 • jest skoncentrowany na wykonywaniu  zadań i zaangażowany w pracę na lekcji.

Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń:

 • wymienia budynki w mieście,
 • zna przyimki miejsca,
 • potrafi zastosować przedimki w zdaniu,
 • buduje zdania określające położenie budynków względem siebie,
 • ocenia swoje umiejętności w zakresie opisywania położenie budynków względem siebie,
 • jest skoncentrowany na wykonywaniu zadań i zaangażowany w pracę na lekcji.

Cele zajęć dla nauczyciela. Uczeń :

 • układa zdrowy zestaw potraw,
 • wie, że odżywianie odgrywa ważną rolę w życiu,
 • zna piramidę pokarmową i zasady zdrowego odżywiania,
 • jest skoncentrowany na wykonywaniu zadań i zaangażowany w pracę na zajęciach.

Cele lekcji dla nauczyciela

Uczeń:

• potrafi podać cechy charakterystyczne dla pory roku -wiosny,
• wiedzą na jakie pytania odpowiada przymiotnik,
• umie dobierać przymiotniki do rzeczowników,
• potrafi śpiewać piosenkę,
• potrafi uważnie słuchać i odpowiadać na pytania dotyczące treści wiersza,
• potrafi pracować w skupieniu.

Strony