Cele lekcji:

Uczeń:        

 • Doskonali kozłowanie piłki zarówno prawą i lewą ręka;
 • Doskonali kozłowanie piłki w specjalnych goglach do dryblingu;
 • Doskonali kozłowanie piłki w postawie wysokiej i niskiej;
 • Wykorzystuje poznane elementy podczas gry szkolnej 5x5.

Cele lekcji:

 • poznanie bilansu energetycznego Polski i jego analiza,
 • lokalizacja na mapie największych elektrowni w Polsce,
 • poznanie przyczyn lokalizacji elektrowni cieplnych i wodnych,
 • analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • opisuje sposób wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy,
 • przeprowadza pomiary ciężaru ciała w powietrzu i w cieczy,
 • na podstawie pomiarów oblicza masę ciała, jego objętość i gęstość, a także gęstość cieczy,
 • określa czynniki mające wpływ na niepewność pomiarową,
 • porównuje gęstości różnych ciał.

Cele lekcji:

 • Uczeń wyjaśnia i rozumie na czym polega zjawisko załamania światła
 • Uczeń potrafi zauważyć to zjawisko w swoim otoczeniu

Cele lekcji:

 • Po przeprowadzonej lekcji uczeń potrafi:
 • objaśnić na czym polega zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia
 • przedstawić warunki przy których zachodzi to zjawisko
 • wymienić przykłady wykorzystania całkowitego wewnętrznego odbicia
 • przedstawić zasadę działania i zastosowanie światłowodu

Cele lekcji:

 • Uporządkowanie wiadomości
 • Ocena stanu własnych umiejętności z zakresu wiedzy o porach roku

Doskonalenie wypowiedzi uczniów

Cele lekcji:

 • Uczeń potrafi sprowadzić ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika
 • Uczeń zna i stosuje algorytm dodawania i odejmowania

Cele lekcji:

 • uczeń upraszcza wyrażenia arytmetyczne stosując poznane wzory na potęgach o wykładnikach naturalnych
 • uczeń przypomina sobie i wykonuje działania na jednostkach miary.
 • dokonuje samooceny swojej wiedzy i umiejętności

Cele lekcji:

 • obliczanie objętości graniastosłupa,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z objętością graniastosłupa,
 • obliczanie pola powierzchni graniastosłupa,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z polem powierzchni graniastosłupa prostego

Cel główny:

 • Tworzenie warunków sprzyjających działaniom interdyscyplinarnym.

Strony