Cele lekcji:
Uporządkowanie wiadomości;
Uporządkowanie źródeł wiedzy;
Ocena stanu własnych umiejętności w zakresie problematyzowania wiedzy o epoce (pp), posługiwania się terminologią
teoretycznoliteracką (p), charakteryzowania zjawisk w literaturze(p), kulturze (p) i umysłowości epoki (pp).

Cele lekcji:
poznanie utworu B. Leśmiana „Urszula Kochanowska”,
symbolika nieba, zapoznanie ze związkami frazeologicznymi z wyrazem „niebo,
analiza wiersza – wnioskowanie na podstawie opisanej sytuacji lirycznej.

Cele lekcji:
Uczeń analizuje zdanie pojedyncze pod względem gramatycznym.
Uczeń potrafi dokonać rozbioru logicznego zdania pojedynczego.

Cele lekcji -uczeń:
potrafi napisać list oficjalny,
umiejętnie wykorzystuje wiedzę z historii.

Cele lekcji:
Uświadomienie uczniom znaczenia chleba w naszej kulturze i roli jaką odgrywał dawniej i dziś
Umiejętność napisania listu otwartego z zachowaniem jego formy i wszystkich elementów.

Cele lekcji:
wnioskowanie na podstawie tekstu, wyrażanie sądów i opinii
wyszukiwanie odpowiednich fragmentów, właściwe posługiwanie się trafnymi cytatami

Temat lekcji: Nasze spotkanie z bohaterami mitów greckich.
autorka: Grażyna Sobecka, Szkoła Podstawowa w Górze

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
W klasie piątej analizuję wybrane mity greckie. Lekcja stanowi podsumowanie cyklu zajęć na temat mitów.

Temat: "Jak mistrz Jan wieś zachwalał, czyli XVI-wieczna agroturystyka"
Autorki: A. Kulczyńska, S. Kolasa, E. Krajewska

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
nawiązanie do M. Reja,
nawiązanie do życiorysu J. Kochanowskiego.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Nauczysz się tworzyć ramki w edytorze HTML

Cele lekcji:
1. Poznanie stosowanych w komputerach układów związanych z przeliczeniami.
2. Umiejętność rozpoznawania poszczególnych układów:
półsumator
sumator,

Strony