Temat: "Rusyfikacja jako metoda manipulacji językowej"


Autorki: A. Chinalska, I. Walaszek


Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Sposoby manipulacji językowej:
stosowanie wyrazów i wyrażeń nacechowanych emocjonalnie – zachęta lub zniechęcenie, przesunięcie znaczeń wyrazów, posługiwanie się kłamliwym bądź obraźliwym sloganem, prowokacja, szyderstwo bądź szantaż.

Cele lekcji:
Uczeń:
potrafi znaleźć w tekście najważniejsze informacje dotyczące sposobów rusyfikacji,
potrafi ocenić skuteczność stosowanych metod rusyfikacji,
rozumie mechanizmy manipulacji stosowane przez zaborców,
rozumie mechanizmy manipulacji stosowane we współczesnym świecie.


Cele sformułowane w języku ucznia:
na podstawie tekstu wskażesz co najmniej trzy sposoby rusyfikacji,
spróbujesz ocenić, które ze sposobów rusyfikacji były najskuteczniejsze,
będziesz umiał wskazać przykłady działań manipulacyjnych w „Syzyfowych pracach”,
będziesz umiał wskazać dziedziny życia, w których wykorzystuje się manipulację i podać konkretne przykłady,
będziesz wiedział, kiedy się Tobą manipuluje, kiedy informuje.

Nacobezu:
znalezienie informacji w tekście (3 sposoby rusyfikacji),
ocenienie skuteczności metod rusyfikacji,
podanie przynajmniej dwóch przykładów manipulacji,
odróżnienie manipulacji od informacji.


Przebieg lekcji:
Praca w grupach nad tekstem.
Jaka metodę stosował nauczyciel, aby zniechęcić do polskości, a przyciągnąć do kultury rosyjskiej?