Autorka: Danuta Sterna

„W szkole jest OK” to najnowszy poradnik dla nauczycieli pracujących z ocenianiem kształtującym autorstwa Danuty Sterny – ekspertki merytorycznej programu Szkoła Ucząca Się, który dotyczy strategii oceniania kształtującego. Ogromną wartością poradnika są zawarte w nim autentyczne wypowiedzi nauczycieli i uczniów pracujących technikami OK oraz ilustracje autorki.

Praktyczna pomoc w pracy dydaktycznej – rozważania na temat skutecznej edukacji zostały wzbogacone o przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Autorka, była nauczycielka matematyki, od kilkunastu lat pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom – skuteczniej się uczyć. W nowej książce opisuje pięć strategii wykorzystywanych w nauczaniu zgodnie zasadami Oceniania Kształtującego.

Publikacje są efektem współpracy nauczycieli będących w procesie uczenia się. Zawieraja zbiór konspektów lekcji powstałych na podstawie doświadczeń nauczycieli, którzy wykorzystują elementy OK oraz praktyki współpracy doskonalące nauczanie.

Dobre Praktyki w konspektach lekcji matematyczno-przyrodniczych BIOLOGIA-CHEMIA .

Publikacje są efektem współpracy nauczycieli będących w procesie uczenia się. Zawieraja zbiór konspektów lekcji powstałych na podstawie doświadczeń nauczycieli, którzy wykorzystują elementy OK oraz praktyki współpracy doskonalące nauczanie.

Autorki – amerykańskie dydaktyczki – wychodzą z założenia, że wyniki w nauce poszczególnych uczniów wychodzą od nich samych, a najlepsze efekty osiąga się wówczas, kiedy nauczyciele podchodzą do nauczania z punktu widzenia uczniów. Do tego potrzebna jest umiejętność formułowania celów lekcji w języku ucznia.

Poradnik wykorzystywania TIK w codziennej pracy nauczyciela – do udzielania informacji zwrotnej i formułowania celów lekcji, a także inicjowania współpracy, przygotowywania podsumowań czy zadawania pracy domowej. Autorzy przedstawiają i omawiają programy służące do tworzenia dokumentów, multimediów i baz danych, wspierających przeprowadzanie burz mózgów i zabaw ruchowych, a także platformy edukacyjne.

Książka stanowi zachętę do stosowania TIK w szkole: twórczego, aktywizującego uczniów i nawiązującego do celów nauczania. Autorki pokazują, jak tworzyć konspekt lekcji, aby efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, a jednocześnie realizować zasady oceniania kształtującego. Omawiają różne modele stosowania TIK w szkole i kryteria, jakimi warto się przy tym kierować.

Książka stanowi zachętę do stosowania TIK w szkole: twórczego, aktywizującego uczniów i nawiązującego do celów nauczania. Autorki pokazują, jak tworzyć konspekt lekcji, aby efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie, a jednocześnie realizować zasady oceniania kształtującego. Omawiają różne modele stosowania TIK w szkole i kryteria, jakimi warto się przy tym kierować.

Publikacja zawiera zbiór ośmiu projektów uczniowskich powstałych na zajęciach Szkolnych Kół Naukowych, ułożony i opatrzony obszernym wprowadzeniem przez wieloletniego współpracownika CEO i eksperta "Akademii uczniowskiej"– Włodzimierza Gapskiego.

zestaw kart – pomocy dydaktycznych, które wspomogą nauczycieli w przeprowadzeniu trzech faz nauczania:
przygotowania, zadania edukacyjnego i podsumowania.

Metodnik ® to pomoc w nauczania, wspomagająca stosowanie oceniania kształtującego. Może być wykorzystywana na każdym poziomie nauczania i na każdym przedmiocie.

Metodnik zawiera w sobie kilka technik:

1. Światła – trzy kartki w kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym

2. Karty: A, B, C i D

3. Białe tablice

4. Patyczki

Strony