Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
nawiązanie do pojęcia kompozycji,
przypomnienie pojęć: kompozycja symetryczna i kompozycja rytmiczna.
 
Cele lekcji:
Uczeń:
zna pojęcia: statyka i dynamika,
zna cechy charakterystyczne dla kompozycji statycznej i dynamicznej,
odróżnia kompozycje statyczną od kompozycji dynamicznej,
tworzy kompozycje statyczną i dynamiczną.
 
Cele sformułowane w języku ucznia:
będziesz potrafił podać wyrazy bliskoznaczne do słów: ruch i bezruch,
będziesz umiał odróżnić kompozycję, na której jest ruch od takiej, na której go nie ma,
będziesz potrafił zaprojektować i wykonać kompozycje statyczną i kompozycję dynamiczną.
 
Na co bezu:
poznanie cech charakterystycznych kompozycji,
odróżnianie kompozycji statycznej od dynamicznej,
tworzenie kompozycji statycznej i dynamicznej.
 
Przebieg lekcji:
Podanie tematu i wyjaśnienie celów lekcji.
Odwołanie się do posiadanych przez uczniów informacji na temat kompozycji.
Praca w grupach – przyjrzyjcie się dokładnie przedstawionym obrazom i powiedzcie, który z nich wyraża ruch, a który bezruch, uzasadnijcie swój wybór.
Zapis spostrzeżeń uczniów – cech kompozycji wyrażających ruch i bezruch.
Tworzenie kompozycji z przygotowanych przez nauczyciela elementów – figur geometrycznych.
Notatki – wklej utworzona kompozycję do zeszytu i podpisz.
Podsumowanie – zdania niedokończone.
Praca domowa – znajdź w kolorowych czasopismach ilustracje wyrażające statykę i dynamikę.
 
Pytanie kluczowe:
W jakich sytuacjach w życiu spotykamy się ze statyką, a w jakich z dynamiką?
 
Materiały i pomoce dydaktyczne:
Reprodukcje obrazów, kolorowe figury geometryczne.