Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie:
- znają pojęcie „zakon”,
- rozumieją, co to jest „mała Ojczyzna” i opisują ją, uwzględniając położenie geograficzne. 
 
Cel główny (ogólny):
Rozwijanie zainteresowania uczniów „małą Ojczyzną ” z uwzględnieniem tradycji historyczno-kulturowej.
 
 Cele w języku ucznia:
1. Zrozumiem, w jaki sposób Ełk stał się częścią państwa Zakonu Krzyżackiego.
2. Poznam  najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem zamku krzyżackiego (prokuratorskiego) w Ełku.
3. Poznam  postaci historyczne związane z Ełkiem w czasie istnienia państwa Zakonu Krzyżackiego.
 
Cele szczegółowe: 
Uczeń:
- wymieni najważniejsze wydarzenia związane z rozwojem Ełku pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego,
- wymieni postaci historyczne związane z Ełkiem w XIV, XV i XVI w.,
- opisze zamek krzyżacki,
- wypowie się swobodnie na temat warunków życia w Ełku podczas panowania Zakonu Krzyżackiego.
 
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
Po lekcji:
- wymienię przyczyny przybycia Zakonu Krzyżackiego na tereny plemion pruskich, 
- wskażę na mapie Jaćwież, granice państwa Zakonu Krzyżackiego przed i po podpisaniu II pokoju toruńskiego
- podam najważniejsze etapy i postaci historyczne związane z powstawaniem zamku krzyżackiego w Ełku,
 
Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna z wykorzystaniem map i obrazów Jana Matejki,
- karta pracy,
- strój rycerza Zakonu Krzyżackiego,
- mazaki,
- kartki A3.
 
Metody i formy pracy:
- prezentacja,
- pogadanka heurystyczna,
- podająca,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca z tekstem źródłowym,
- praca w grupach. 
 
Przebieg lekcji:
I Część wstępna: (około 5min)
- sprawdzenie obecności,
- sprawdzenie pracy domowej.
 
Zadaniem domowym uczniów było przygotowanie krótkiego biogramu Henryka Sienkiewicza,któremu poświęcony jest rok 2016 oraz wypisanie jego powieści historycznych.
Wybrany losowo uczeń odczytuje pracę domową, a wśród dzieł historycznych Sienkiewicza wymienia: „Trylogię” („Pana Wołodyjowskiego”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”), „Quo vadis” oraz „Krzyżaków”.
 
II Część zasadnicza(około 35min)
1. Po odczytaniu pracy domowej nauczyciel informuje uczniów, że Zakon Krzyżacki i jego członkowie są nie tylko bohaterami powieści Henryka Sienkiewicza. Zakon Krzyżacki jest także częścią historii naszej „małej Ojczyzny”. 
2. Uczniowie zapisują do zeszytów temat lekcji oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.
3. Uczniowie przypominają, co to jest zakon 
(zakon- to żyjąca według zasad grupa ludzi, których celem jest służba Bogu).
4. Następnie nauczyciel informuje uczniów:
Zakon Krzyżacki, którego pełna nazwa brzmi Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, powstał w XII w. Jego zadaniem było opiekowanie się pielgrzymami podróżującymi do miejsc świętych. Ich misją była także walka z niewiernymi, czyli wyznawcami religii innych niż chrześcijaństwo. Zakonnicy ci byli równocześnie rycerzami.
5. W dalszej części nauczyciel wybiera chętnego ucznia i poleca mu przebrać się w strój krzyżaka (Strój zostaje wypożyczony z Ełckiego Centrum Kultury).
Uczniowie wymieniają charakterystyczne cechy stroju Zakonu Krzyżackiego (biały płaszcz z czarnym krzyżem po lewej stronie).
6. Następnie nauczyciel przedstawia prezentację multimedialną pt. „ Moja „mała Ojczyzna” i Zakon Krzyżacki.” (zał. nr 1).
Podczas oglądania prezentacji wzbogaconej komentarzem nauczyciela uczniowie poznają:
- przyczyny podboju Jaćwieży przez Zakon Krzyżacki,
- najważniejsze wydarzenia związane z kształtowaniem się państwa Zakonu Krzyżackiego na ziemiach, na których obecnie leży Ełk,
- postaci związane z powstaniem zamku i przybyciem osadników,
- skutki podpisania II pokoju toruńskiego i hołdu pruskiego.
 6. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie otrzymują karty pracy (zał. nr 2). 
Polecenia z karty pracy wykonują w czteroosobowych zespołach.
Na wykonanie kart pracy mają 10 minut.
7. Po zakończeniu pracy zespoły wymieniają się kartami pracy i pod kierunkiem nauczyciela dokonują oceny koleżeńskiej polecenia 1.
8. Następnie przedstawiciele zespołów plansze z z przygotowanymi przez siebie hasłami umieszczają na tablicy i je odczytują.
9. Na zakończenie grupy wymieniają się kartkami z zapisanymi pytaniami do tekstu źródłowego (polecenie 3 z karty pracy). Uczniowie mają za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania przygotowane przez koleżanki/kolegów z klasy. Na kilkuminutowej naradzie liderzy zespołów odczytują sformułowane przez inne grupy pytania i odpowiedzi. 
 
III Część podsumowująca (około 5 min)
Nauczyciel prosi o dokończenie zdań:
Dziś nauczyłem się .....
Zrozumiałem, że.......
Przypomniałem sobie, że.........
 
IV. Praca domowa:
Wyobraź sobie, że Twoją szkołę odwiedza Ulryk von Jungingen. Opowiada on, jak ziemie należące obecnie do Ełku wyglądały na przełomie XIV i XV w. Ty natomiast chcesz pokazać, jak Twoja „mała Ojczyzna” wygląda współcześnie, czyli w 2016 r. Do wyboru masz jedną 
z trzech możliwości. 
 
a) Przygotuj plan wycieczki po Ełku, uwzględniając miejsca nie tylko atrakcyjne 
pod względem historycznym, ale także turystycznym.
b) Przygotuj prezentację multimedialną składającą się maksymalnie z 10 slajdów, 
która zaprezentuje historyczne atrakcje naszego miasta.
c) Nagraj kilkuminutowy filmik, w którym pokażesz historyczne miejsca związane  
z Zakonem Krzyżackim  w Ełku.
 
Na wykonanie pracy domowej uczniowie mają 2 tygodnie.
Przygotowała i opracowała: Anna Śniosek
 
Recenzja 
Agata Ligęza