Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie znają mityczne początki świata oraz wiedzą, jak powstawał świat z lekcji religii
 
Cele lekcji:
Uczeń pozna sposoby i wizje przedstawienia raju w różnych materiałach źródłowych
 
Cele sformułowane w języku ucznia:
Poznasz sposoby przedstawienia raju na przykładzie fragmentu Księgi Rodzaju i obrazów malarskich 
 
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
będziesz znał fragment Księgi Rodzaju dotyczący raju
będziesz znał malarskie wizje Edenu
będziesz wiedział, z jakich elementów składa się przewodnik turystyczny
samodzielnie przedstawisz swoją wizję raju w formie kartki z przewodnika
 
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
Przeczytanie tekstu źródłowego i obejrzenie reprodukcji
Wskazanie podobieństw i różnic w sposobie przedstawienia Edenu
Analiza zawartości przewodników turystycznych
Ustalenie elementów, z których składa się przewodnik (metoda świateł drogowych)
Tworzenie Nacobezu do kartki z przewodnika
Redagowanie kartki – praca w parach
Ocena koleżeńska
Zdania podsumowujące
 
Kluczowe pytania dla uczniów:
Jakie informacje o raju zawarłbyś w przewodniku dla człowieka XXI wieku?
 
Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Kartka z przewodnika
 
Praca domowa:
Jak wyglądałby Eden, czyli rajski ogród w XXI wieku? - Twoja malarska lub literacka wizja.
 
Materiały i pomoce dydaktyczne:
Foliogramy, podręcznik, przewodniki turystyczne, wycinki z rajskimi symbolami
 
Autorzy: Anna Grzybowska, Katarzyna Kondratowicz, Beata Kwiatkowska, Iwona Lizińczyk