Temat: "Jak mistrz Jan wieś zachwalał, czyli XVI-wieczna agroturystyka"
Autorki: A. Kulczyńska, S. Kolasa, E. Krajewska

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
nawiązanie do M. Reja,
nawiązanie do życiorysu J. Kochanowskiego.

Cele lekcji:
Uczeń:
czyta ze zrozumieniem tekst „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”,
wymienia zalety życia na wsi wskazane przez J. Kochanowskiego,
wskazuje zalety i wady życia na wsi i w mieście,
potrafi uzasadnić zalety życia na wsi,
projektuje/planuje jeden ciekawy dzień w swojej miejscowości dla kolegi z dużego miasta.

Cele sformułowane w języku ucznia:
przeczytamy tekst i wyjaśnimy niezrozumiałe słownictwo,
znajdziemy i wymienimy zalety życia na wsi wskazane przez J. Kochanowskiego,
odpowiemy na pytanie jakie są zalety i wady życia na wsi i w mieście,
zaplanujemy jeden ciekawy dzień w naszej miejscowości dla kolegi z Warszawy.

Nacobezu:
Uczeń:
znajduje w tekście co najmniej 4 zalety i wady życia na wsi,
potrafi podać co najmniej 4 zalety i wady życia na wsi i w mieście w czasach współczesnych,
potrafi uzasadnić zalety życia na wsi.

Przebieg lekcji:
Podanie tematu i wyjaśnienie celu lekcji z nawiązaniem do zajęć wcześniejszych.
Praca indywidualna: uczeń czyta tekst z przypisami/objaśnieniami.
Praca w parach (ławki): uczniowie odpowiadają na pytania (ocena koleżeńska).
Praca w parach (do tyłu): wypisują zalety życia na wsi.
Samoocena: porównanie z lista utworzona przez nauczyciela.
Praca indywidualna: tabela wady/zalety życia na wsi i w mieście.
Prezentacja dla chętnych.
Zapisanie na tablicy zalet życia na wsi.
Uzasadnienie zalet życia na wsi.

Pytanie kluczowe:
Jakie szanse dla wsi i jej mieszkańców stwarza agroturystyka?

Zdanie podsumowujące: Dzisiaj dowiedziałam/em się ...

Zadanie domowe:
Gdzie chciałbyś żyć – na wsi czy w mieście? Odpowiedz na pytanie i uzasadnij swój wybór.