Cele lekcji w języku ucznia:
dowiem się jakich informacji dostarcza układ okresowy pierwiastków
nauczę się rysować model atomu danego pierwiastka
 
"Nacobezu":
wiem jakich informacji o budowie atomu dostarcza numer grupy a jakich numer okresu
podam informacje wynikające z liczby atomowej pierwiastka
podam informacje o pierwiastku na podstawie położenia w układzie okresowym
narysuję model atomu pierwiastka
 
Pytanie kluczowe:
Jaka zależność istnieje między budową atomu pierwiastka a jego miejscem w układzie okresowym?
 
Metody:
praktyczna
ćwiczenia uczniowskie
ilustracyjna
układ okresowy pierwiastków, foliogramy lub karty pracy.
 
Materiały dydaktyczne:
układ okresowy pierwiastków
foliogram z tabelą informacji o pierwiastkach (do wypełnienia przez uczniów) – bądź karty pracy
podręcznik
zeszyt ćwiczeń
grafoskop
 
Przebieg lekcji:
 
Część wstępna:
Czynności organizacyjne.
Zapisanie na tablicy celów lekcji.
Rozdanie "Nacobezu" (ksero) uczniom.
 
Część nawiązująca:
Przypomnienie wiadomości o budowie atomu (protony, neutrony, elektrony, elektrony walencyjne)
Przypomnienie pojęć: liczba atomowa (Z), liczba masowa (A)
Przypomnienie wiadomości na temat budowy układu okresowego pierwiastków ( numer grupy, okresu, liczba atomowa, masowa.
 
Zadanie pytania kluczowego:
Jaka zależność istnieje między budową atomu pierwiastka a jego miejscem w układzie okresowym?
 
Część właściwa:
1. Sformułowanie tematu lekcji.
2. Wpisywanie do tabeli podanej na foliogramie bądź w formie kart pracy, informacji odczytanych z układu okresowego pierwiastków i na podstawie posiadanych dotychczas wiadomości.
 
Nazwa pierwiastka Symbol Nr grupy Nr okresu Liczba atomowa Liczba p+ Liczba e- Liczba e w kolejnych powłokach elektronowych Liczba powłok Liczba elektronów walencyjnych
 
3. Nauczyciel prosi aby uczniowie w parach dokonali analizy danych umieszczonych w tabeli i notowali wnioski, jakie z nich wynikają.
4. Zebranie wniosków od uczniów i uporządkowanie ich
5. Zapisanie stwierdzenia, że istnieje zależność między budową atomu a jego położeniem w układzie okresowym:
Liczba elektronów walencyjnych w atomie równa jest numerowi grupy lub numerowi grupy pomniejszonemu o 10 (dla grup o numerach od 13 do 18),
Liczba powłok elektronowych równa jest numerowi okresu.
6. Nauczyciel podkreśla, że zasada ta obowiązuje dla pierwiastków grup głównych.
7. Podział uczniów w pary i podanie ćwiczenia utrwalającego, np.: Podaj wszystkie informacje o atomie potasu na podstawie położenia w układzie okresowym, narysuj uproszczony model atomu potasu.
 
Ocena koleżeńska
 
Nauczyciel podaje schemat informacji zwrotnej według której uczniowie się oceniają:
Czy uczniowie prawidłowo odczytali lub określili:
liczby masowe i atomowe
numer grupy i okresu
liczbę elektronów, protonów, elektronów, elektronów walencyjnych, liczbę powłok
czy prawidłowo narysowany jest model atomu (czy są narysowane jądro, powłoki i naniesione właściwe ilości elektronów)
Co uczniowie muszą poprawić?
W jaki sposób nad tym popracować aby osiągnąć lepsze wyniki?
 
8. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie sprawdzają poprawność wymieniając się pracami.
 
Praca domowa:
Wykonanie w zeszytach ćwiczeń zad.28 str.47, zad. 30 str. 50
 
Faza podsumowująca:
Nauczyciel rozdaje kartki czerwone i zielone, następnie prosi o podniesienie kartek zielonych przez osoby, które nie mają żadnych wątpliwości związanych z dzisiejszym tematem lekcji, czerwonych przez osoby, które nie wszystko zrozumiały.