Moim zdaniem, w nauczaniu historii i WOS najczęściej stosowanymi elementami oceniania kształtującego są cele, które uczeń powinien osiągnąć, określenie poziomu wiedzy i umiejętności (kryteria oceniania), które są dowodem na zrealizowanie celów, oraz informacja zwrotna udzielana przez nauczyciela lub kolegów z klasy i samoocena.

Matematyka ma swój własny język, który bywa niezrozumiały dla uczniów. Z jednej strony nauczyciel powinien więc używać języka matematycznego, jednak z drugiej strony, jeśli uczniowie go nie rozumieją i nie wiedzą, o czym mówi nauczyciel, mogą szybko zniechęcić się do nauki tego przedmiotu.

Strony